• 1890
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2011
NINA RICCI'S SUMMER COLLECTION

Nina Ricci's Summer Collection (1966)

Nina Ricci shows her 1966 spring-summer fashion collection in a...