• 1890
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2011
NATIVE WARRIORS aka WOOP - WOW! ZUNG!! ZOO!!!

Native Warriors AKA Woop - Wow! Zung!! Zoo!!! (1922)

Zulu warriors performing tribal dance, South...