• 1890
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2011
HOXTON GARDEN

Hoxton Garden (1946)

Mrs Nellie Neale's garden in Hoxton is miniature farmyard. London.

LONDON MOSQUE

London Mosque (1970-1979)

Various shots of a mosque being built near Regent's Park, London.